Ing. Miriam Majorová, PhD.

V roku 1997 absolvovala Ekonomickú Univerzitu v Bratislave, kde v roku 2002 ukončila  aj doktorandské štúdium na Fakulte hospodárskej informatiky, odbor účtovníctvo. V roku 2002 taktiež získala certfikát bilančného účtovníka vydávaný Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov.

Dlohodobo sa venuje metodike financovania, účtovníctva, legislatívy a štátneho výkazníctva. V tejto oblasti pôsobí na ministerstve financií už od roku 1997.

Pracovala ako gestor legislatívy, metodických usmernení a výkazníctva verejnej správy vrátane všetkých dokumentov predkladaných v oblasti účtovníctva a výkazníctva predkladaných vláde a parlamentu – Štátny záverečný účet. Zodpovedala za zavedenie projektu jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, implementáciu metodiky ESA  do výkazov Slovenskej republiky.

Od roku 2016 je generálnou riaditeľkou sekcie štátneho výkazníctva MF SR.