Ing. Vladimíra Zacharidesová

Vladimíra Zacharidesová absolvovala v roku 1995 Národnohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. 
Má bohaté skúsenosti v riadení a implementácií audítorských postupov podľa medzinárodných akceptovaných audítorských štandardov, poľnohospodárskej a kohéznej politiky EU, administratívnych a kontrolných postupov pre platobnú agentúru, štrukturálne fondy, kohézny fond, PHARE a ostatné finančné inštrumenty ako je Nórsky finančný mechanizmus. Skúsenosti má aj z Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov.
 
Od januára 2003 do februára 2004 pracovala ako interný audítor v agentúre SAPARD v Bratislave. Medzi jej hlavné náplne patrilo podávanie návrhov na zlepšenie účinnosti systému riadenia, poskytovanie metodickej a technickej poradenskej činnosti. Podieľala sa na spracovaní akčných plánov auditu, analýzy rizík. Spolupracovala na príprave akreditácie Pôdohospodárskej platobnej agentúry. 
Od marca 2004 do apríla 2007 pracovala ako vedúca oddelenia plánovania a metodiky auditu v Pôdohospodárskej platobnej agentúre v Bratislave. Na oddelení pripravovala vnútorné usmernenia a operačný manuál pre vnútorný audit, vypracovávala rizikové analýzy a pracovné postupy v rámci Odboru interného auditu. Taktiež poskytovala metodické a technické konzultačné služby.
 
Od mája 2007 do mája 2016 pôsobila ako riaditeľka odboru plánovania a metodiky v sekcii auditu a kontroly. Zodpovedala  tvorbu pozičných dokumentov Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, riadenie, koordináciu a tvorbu metodiky pre výkon vládneho auditu vlastných zdrojov SR, medzinárodných zdrojov, ako aj výkonu štátneho dozoru a tvorbu metodiky následnej finančnej kontroly. Podieľala sa na činnosti skupiny audítorov pre programy Európskej územnej spolupráce. Riadila činnosti  v oblasti plnenia úloh MF SR ako centrálnej harmonizačnej jednotky zabezpečovania odbornej prípravy zamestnancov v oblasti vládneho auditu, finančnej kontroly a vnútorného auditu. Koordinovala tvorbu stratégií, koncepcií, stanovísk a pripomienok k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov, materiálov na rokovanie vlády SR, návrhy nariadení ES a k interným riadiacim aktom.