MUDr. Angelika Szalayová, MSc.

Bývalá členka reformného tímu na ministerstve zdravotníctva MUDr. Rudolfa Zajaca

Absolventka Lekárskej fakulty UK v Bratislave (2000), odbor: všeobecné lekárstvo. Študovala psychológiu na Filozofickej fakulte UK (1993 - 1995).

Postgraduálne štúdium na Lekárskej fakulte UK v odbore klinická farmakológia (2000 - 2005). Účasť na viacerých kurzoch a študijných pobytoch (napr. 2002 - 2003 Výskum zdravotných výstupov - tri moduly: Medicína založená na dôkazoch a jej aplikácia na spotrebu liekov, Farmakoekonomika, Lieková cenotvorba a stanovovanie úhrad ? Vienna School of Clinical Research, Rakúsko).

Od roku 2000 vyučuje na Farmakologickom ústave LF UK. V rokoch 2003 - 2005 pracovala na odbore liekovej politiky ministerstva zdravotníctva a bola predsedníčkou resp. podpredsedníčkou kategorizačnej komisie. Je autorkou a spoluautorkou viacerých publikácií a vedeckých prác o vyhodnocovaní kvality farmakoterapie, najmä v oblasti srdcovocievnych ochorení, neurológie, psychiatrie, endokrinológie a antimikrobiálnej terapie.

V januári 2005 spolu s ďalšími členmi bývalého reformného tímu založila Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku - Health Policy Institute, ktorý sa zaoberá analýzou zdravotnej politiky v krajinách strednej a východnej Európy.

Od decembra 2005 do augusta 2006 bola členkou predstavenstva Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a. s.

Od októbra 2006 do apríla 2007 bola členkou kategorizačnej komisie Ministerstva zdravotníctva Českej republiky.

V roku 2007 spoluzaložila Health Management Academy, kde prednáša liekovú politiku, HTA, EBM, štatistiku, epidemiológiu a kvalitu. Od roku 2009 pracuje pre KlientPRO ako analytik a od roku 2010 je konateľkou spoločnosti KlientPRO SK.

Od augusta do novembra 2010 externe spolupracovala s Ministerstvom zdravotníctva SR na odborných úlohách a bola podpredsedníčka kategorizačnej komisie SR.

V roku 2014 získala akademický titul Master of Science in Health Services Management (Semmelweiss University) v rámci štúdia na Health Management Academy.

V novembri 2014 sa stala certifikovaným národným odborníkom pre DRG.

Od augusta 2014 pôsobí v spoločnosti Asseco na pozícii Healthcare Business Develpomnet.