Program Komunikácia

Program Komunikácia je určený pre všetkých, ktorí si chcú zlepšiť úroveň svojho prejavu, komunikácie a verejného vystupovania. 

Program Komunikácia prevedie účastníka komunikačnými stratégiami a pripraví ho na vyjednávacie procesy aj pomocou praktickych nácvikov konkrétnych situácii.

Garantom programu je psychologička a trénerka komunikácie s dlhoročnou skúsenosťou PhDr. Adela Makovinská

Informácie o programe

Prihlásiť sa na tento program

Obsah

1. Deň: Komunikácia

 • Typológia osobností, sebadiagnostika – poznanie svojich silných stránok
 • Agresivita, pasivita - submisivita
 • Manipulačné techniky - manipulačné taktiky
 • Asertivita, asertívne kontramanipulačné techniky
 • Využitie neverbálnej komunikácie v praxi
 • Riešenie situácií z praxe účastníkov, cvičenia

2. Deň: Prezentačné zručnosti

Vzdelávanie je zložené z teoretickej aj praktickej časti:

I. Teória – prebrané priebežne počas rozboru a spätnej väzby

 • Typy prezentácií
 • Zásady a postup, cieľ
 • Rečník, prezentátor
 • Poslucháč, publikum
 • Príprava materiálu, výber metód a techník
 • Prezentačné prostriedky – výhody a nevýhody
 • Jazykové prostriedky v komunikácií
 • Hlasové prostriedky – farba, sila, výška, melódia, rýchlosť hlasu
 • Obsah

II. Tréning

 • Krátke cvičenia
 • Vlastná prezentácia
 • Hodnotenie - Spätná väzba
 • Reparácia chýb

Cieľ a cieľová skupina

Cieľ:

Cieľom programu je podporiť a zlepšiť komunikačné a prezentačné zručnosti v internej ale aj externej komunikácii manažérov spoločnosti. Analyzuje slabé a silné stránky v komunikácii a pri prezentácii a dostáva sa až do hĺbky komunikovania a prezentovania účastníkov.

Prínos:

Prínosom pre účastníka je jeho komplexný rozvoj osobnosti, zlepšenie jeho komunikačných, riadiacich a prezentačných zručností.

Pre koho je program určený:

Program je určený pre stredný a vyšší manažment spoločností ale aj pre jednotlivcov pôsobiacich v zdravotníctve, ktorí majú záujem o osobnostný rozvoj.

 

Miesto vzdelávania

Miesto vzdelávania bude upresnené pred konaním vzdelávania.

Termín a rozsah

Rozsah vzdelávania:

2 vyučovacie dni, jeden deň má 8 vyučovacích hodín pričom jedna vyučovacia hodina = 60 min. Prestávky na občerstvenie sú podľa potreby účastníkov a čas od 12,30 hod do 13,30 hod je vyhradený na obed.

Termín vzdelávania:

Termín vzdelávania je potrebné dohodnúť indivduálne, spravidla sú to 2 dni, kde každý má 8 vyučovacích hodín.

Cena a spôsob prihlásenia

Cena vzdelávania:

575 € bez DPH pre jednu osobu

Súčasťou ceny sú študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe, šanón, ostatné pomôcky na vzdelávanie, náklady na kamerovanie a spätnú väzbu účastníkov, náklady na vypracovanie podkladových materiálov a prezentácií, občerstvenie, obed, náklady na prenájom miestností, organizáciu a administráciu programu.

Spôsob prihlásenia:

Prihlásiť sa môžete online na www.hma.sk alebo mailom na sekretariat@hma.sk, kde obdržíte prihlášku, ktorú je potrebné vyplniť. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať.

Počet účastníkov:

Počet účastníkov je limitovaný na 5. Účastníci budú zaradení do semináru podľa termínu prihlásenia.