Program Manažér

Program Manažér je určený vrcholovým a stredným manažérom pôsobiacim v zdravotníctve, ktorí potrebujú alebo majú záujem o komplexné znalostí zo sektoru zdravotníctva a zároveň o zdokonalenie manažérskych zručností. Absolvovaním vzdelávacieho programu účastník získa vzájomne prepojené informácie, čo znamená, že v závere:

 • porozumie podstate fungovania zdravotníckych systémov
 • získa hlbšie znalosti z oblasti cieľov a nástrojov zdravotnej politiky ako aj výziev v oblasti manažmentu zdravotných služieb
 • bude mať základné poznatky z celého komplexu zdravotníckej legislatívy
 • bude poznať finančné pravidlá a väzby v zdravotníctve
 • vybuduje si a zlepší individuálne manažérske zručnosti
 • dosiahne zvýšenie efektívnosti pri procesoch riadenia a rozhodovania

Termín uzatvorenia prihlášok na tento program je 17. september 2018.

Prihlášku a ďalšie podrobnejšie informácie ku programu nájdete tu.

Informácie o programe

Prihlásiť sa na tento program

Obsah programu

MODUL 1. Úvod, ciele a nástroje zdravotnej politiky

 • Úvod do organizácie zdravotných systémov
 • Princípy fungovania zdravotného systému
 • Základné ciele a nástroje zdravotnej politiky

MODUL 2. Organizácia systému zdravotníctva, právne normy v zdravotníctve

 • Organizácia systému zdravotníctva v SR
 • Porovnanie systémov zdravotníctva v iných krajinách
 • Legislatívny proces v zdravotníctve
 • Základné právne normy v zdravotníctve

MODUL 3. Systém financovania zdravotníctva, kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov a platobné mechanizmy

 • Financovanie zdravotníctva – tvorba zdrojov, stabilita financovania zdravotného systému
 • Inovatívne modely financovania zdravotníctva v zahraničí
 • Systém prerozdelenia zdrojov a kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov v SR
 • Platobné mechanizmy v zdravotníctve

MODUL 4. Etika v zdravotníctve

 • Etika v zdravotníctve, jej právna úprava a špecifiká
 • Nové pohľady na etiku v zdravotníctve
 • Postavenie pacienta v systéme zdravotníctva

MODUL 5. Osobitosti postavenia manažéra v zdravotníctve, manažérska komunikácia, komunikácia v záťažových situáciách

 • Špecifiká práce manažéra v sektore zdravotníctva
 • Sebapoznanie a komunikačné štýly
 • Konflikt a emócie
 • Osobnosť manažéra

MODUL 6. Procesný manažment, strategický manažment a inovácie, manažment zmeny

 • Procesný manažment – teória a prax
 • Vplyv zmien vonkajšieho prostredia na stabilitu fungovania systému organizácie
 • Manažment zmien v organizácii

MODUL 7. Finančný manažment v zdravotníctve a informačné systémy

 • Finančné minimum manažéra v zdravotníctve
 • Informačné systémy v zdravotníctve
 • e-Health.

MODUL 8. Ľudské zdroje v zdravotníctve

 • Právne minimum manažéra v zdravotníctve pre oblasť ľudských zdrojov
 • Špecifiká ľudských zdrojov v zdravotníctve
 • Budúcnosť ľudských zdrojov v zdravotníctve

MODUL 9. Manažment kvality v zdravotníctve

 • Osobitosti manažmentu kvality v zdravotníctve
 • Kvalita v organizácii zdravotníctva
 • Pacient a manažment kvality

MODUL 10. Prezentácia záverečných prác

 • Prezentácia záverečných prác jednotlivými účastníkmi programu a vyhodnotenie vzdelávania