Vhľad do zdravotníctva

Health Management Academy (HMA) pripravila osobitný vzdelávací program určený vždy pre skupinu účastníkov  pracujúcich v rovnako segmente v sektore zdravotníctve. Program je pripravený pre otvorenú skupinu – individuálny počet účastníkov z jednej spoločností – alebo pre uzavretú skupinu zamestnancov jednej spoločnosti s možnosťou prispôsobenia obsahu. 

Program je určený profesionálom, ktorí potrebujú získať komplexný pohľad na sektor zdravotníctva a špecificky na postavenie a podmienky pôsobenia v segmente, z ktorého pochádzajú účastníci. Účastníci programu sa zoznámia so slovenským zdravotníctvom v kontexte makro ekonomiky, legislatívneho výhľadu a legislatívneho procesu. Tejto všeobecnej časti programu sú venované prvé dva dni programu. Druhé dva dni programu sa vždy venujú špecifickej oblasti zdravotníctva podľa požiadaviek účastníkov vzdelávania

Program je podporený interaktívnymi technikami vzdelávania, praktickými príkladmi, prípadovými štúdiami.

Informácie o programe

Štruktúra vzdelávacieho programu

Blok 1.: Zdravotná politika a úvod do zdravotníctva

 1. Zdravotná politika - ciele a nástroje zdravotnej politiky 
 2. Zdravotnícka legislatíva - základné zákony a podzákonné normy v zdravotníctve
 3. Legislatívny proces - tvorba legislatívnych noriem
 4. Organizácia zdravotníctva - základné inštitúcie a stakeholderi (MZSR, ZP, PZS,ÚDZS, ...), ich role a vzájomné vzťahy

Blok 2.: Financovanie a finančné toky v zdravotníctve

 1. Vývoj financovania zdravotníctva - vývoj zdrojov (a dlhov) v zdravotníctve
 2. Tvorba zdrojov v zdravotníctve a prerozdelenie poistného medzi zdravotnými poisťovňami
 3. Nákup zdravotnej starostlivosti poisťovňami a zmluvné vzťahy medzi poisťovňami a poskytovateľmi
 4. Platobné mechanizmy a ich vplyv na správanie poskytovateľov

Štruktúra programu 3. a 4. bloku  pre účastníkov pôsobiacich v oblasti farmapriemyslu:

Blok 3.: Lieková politika

 1. Lieková politika na Slovensku a vo svete
 2. Financovanie a cenotvorba liekov
 3. Kategorizácia liekov - základné princípy
 4. Predpisovanie a výdaj liekov

Blok 4.: Proces kategorizácie liekov

 1. Proces kategorizácie a legislatíva
 2. Posúdenie účinnosti a nákladovej efektívnosti
 3. Podmienky úhrady liekov na Slovensku
 4. Budúcnosť v liekovej politike na Slovensku

 

Miesto vzdelávania

Ponteo Activity Park Rusovce
Starorímska 1a, 
851 10 Bratislava - Rusovce

 

Vzdelávanie v rámci modulov 1, 5 a 10 bude prebiehať mimo Bratislavy a je spojené aj s ubytovaním účastníkov. Podrobné informácie budú ešte upresnené.

Cena vzdelávacieho programu

Cena vzdelávacieho programu 550 € bez DPH pre jedného účastníka

Cena zahŕňa všetky náklady na organizáciu realizáciu programu, študijné materiály v tlačenej a elektronickej podobe (individuálny prístup do súkromnej zóny), občerstvenie počas vzdelávacieho dňa.

Maximálny počet účastníkov vzdelávacieho programu je 24.