Všeobecné obchodné podmienky:
 
  • Cena programov je uvedená pre 1 osobu 
  • Cena programu zahŕňa odmeny lektorom, študijné materiály, odborné, publikácie, interaktívne pomôcky, prístup na e-Academy, občerstvenie, organizačno-administratívne zabezpečenie programu
  • Ceny sú uvedené bez DPH 
  • Program je možné zaplatiť aj v splátkach podľa individuálnych požiadaviek
Stornovacie podmienky:
  • Zrušenie prihlášky na program je účastník povinný urobiť písomne. V takom prípade je však povinný uhradiť všetky náklady, ktoré v dôsledku storna vznikli. 
  • Pri odoslaní písomného storna programu poštou je pre stanovenie stornovacieho poplatku rozhodujúci dátum odoslania, pri osobnom odovzdaní je to dátum prebrania listu uvedený na stornovacom liste.

Súhlas s použitím osobných údajov:

  • Účasník zakliknutím ikonky "súhlasim so všeobecnými podmenkami" týmto vyhlasuje, že výslovne súhlasí s použitím všetkých hore uvedených osobných údajov pre potreby Health Management Academy, s.r.o. v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (zákon č. 428/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov).
  • Účastník má právo na prístup a opravu informácií, ktoré sa ho týkajú, a to na adrese: Health Management Academy, s.r.o., Prokopova 15, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, sekretariat@hma.sk, www.hma.sk